Telefon: 512-266-700

Fundacja

GŁÓWNE CELEGłówne cele Polskiej Fundacji Ekonomii Społecznej

Głównym celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność ukierunkowana na cele społeczne, użyteczne zarówno w aspekcie ogólnym jak i szczegółowym, wyrażająca się poprzez prowadzenie działalności opiekuńczej sensu largo, której celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych lub zagrożonych takowym wykluczeniem, jak i działalność charytatywna, oświatowa, kulturalna oraz wszelkie działania faktyczne i prawne służące celom statutowym Fundacji.

 1. Nadrzędnymi celami statutowymi Fundacji jest działalność opisana jako:
 2. Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności;
 3. wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych defaworyzacją społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 4. Popularyzacja idei ekonomii społecznej, innowacyjności oraz przedsiębiorczości;
 5. Tworzenie równych szans życiowych dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych poprzez ich edukację, rehabilitację zawodową i adaptację społeczną;
 6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej;
 7. Upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji oraz integracji społecznej, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 8. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej na temat potrzeb i możliwości osób wykluczonych społecznie;
 9. Działalność ekspercka, a w tym działania związane z edukacją, rehabilitacją, i ochroną zdrowia;
 10. Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą rekreacją i turystyką wśród osób niepełnosprawnych;
 11. Upowszechnianie idei integracji europejskiej;
 12. Propagowanie i wzmacnianie działań związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych;
 13. Utworzenie i prowadzenie ośrodka kształcenia ustawicznego.

Realizacja celów Fundacji

Wyświetlane na monitokrze laptopa wykresy analityczne.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):

  1. wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej (94.99.Z);
  2. organizacja zajęć, imprez, spotkań o charakterze integracyjnym dla dzieci i osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem integracji (więzi) międzypokoleniowej, w tym w celu zwalczania negatywnych efektów tzw. starzejącego się społeczeństwa oraz edukacji i wychowania dzieci (90.Z);
  3. działalność w zakresie promowania kultury i sztuki, w szczególności względem osób niepełnosprawnych (01.Z);
  4. organizację i promocję wolontariatu do celów statutowych (99.Z);
  5. upowszechnianie informacji w zakresie działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydawnictwami oraz stosując inne środki (np. strona internetowa) (88.99.Z);
  6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji (10.Z);
  7. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, w tym finansowania z Unii Europejskiej budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego (09.Z);
  8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych (19.Z);
  9. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli (99.Z);
  10. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie (99.Z);
  11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji (99.Z);
  12. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej (99 Z);
  13. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim (99 Z);
  14. popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej (94.99 Z);
  15. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (99 Z);
  16. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej oraz propagowanie postaw przedsiębiorczych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych (94.99 Z);
  17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn (99 Z);
  18. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (99.Z);
  19. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (99.Z);
  20. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (99.Z);
  21. ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia
   lub powrotu do czynnego życia zawodowego (99.Z)
  22. zwiększanie efektywności kształcenia ustawicznego w zakresie dostosowania osób dorosłych do wymagań rynku pracy (59.B);
  23. przeciwdziałanie bezrobociu oraz ograniczanie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn (99.Z);
  24. poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności osób niepełnosprawnych na rynku pracy (99.Z);
  25. animowanie środowiska lokalnego (99.Z);
  26. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (99.Z);
  27. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (99.Z);
  28. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) (99.Z);
  29. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w tym organizowanie czynnego wypoczynku, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów (51.Z);
  30. organizowanie konferencji i szkoleń dla młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz specjalistów z dziedzin związanych z realizacją celów Fundacji, a także organizowanie sympozjów i prezentacji urządzeń rehabilitacyjnych oraz najnowszych rozwiązań informatycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie niewidomych i słabowidzących (85.59.B);
  31. organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji (94.99.Z);
  32. prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w formach pozaszkolnych dla osób wykluczonych społecznie mających na celu zdobycie przez te osoby nowych i doskonalenie posiadanych kwalifikacji zawodowych (59.B).

REALIZACJA CELÓW

 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):

 1. wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb środowiska organizacji pozarządowych (99.Z);
 2. podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej (99.Z);
 3. prowadzenie działalności usług socjalnych (99.Z);
 4. doradztwo i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi (99.Z);
 5. pozostała działalność wydawnicza (19.Z);
 6. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych (12.Z).
 7. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Skip to content