Nabór Partnerów do projektu „Dostępny samorząd 2.0”

Nabór partnerów Dostępny samorząd 2.0

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), jako lider projektu, ogłosił nabór kandydatów na partnerów do wspólnej realizacji projektu „Dostępny samorząd 2.0”. Projekt będzie realizowany w działaniu 3.3 „Systemowa poprawa dostępności”, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2023 r.

Planowany okres realizacji Projektu wynosi 60 miesięcy (1.01.2024 – 31.12.2028).

Szacowana wartość Projektu wynosi 100,8 mln zł.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego poprawić dostępność usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającą z:

  1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.);
  2. Programu Dostępność Plus.

W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację działań: 

  1. analityczno-koncepcyjnych – opracowanie Standardów Dostępności w Samorządzie; wypracowanie lokalnych strategii zapewniania dostępności – w modelu partycypacyjnym;
  2. szkoleniowo-doradczych, zarówno w wymiarze świadomościowym, jak również pozwalającym nabyć podstawową wiedzę z zakresu realizacji działań mających na celu zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
  3. wdrożeniowych – w zakresie wdrożenia przez JST Standardów Dostępności w Samorządzie, aktualizacja Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, aktualizacja wybranych procedur wewnętrznych wpływająca na poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami);
  4. inwestycyjnych (komponent grantowy).

W naborze planowany jest wybór:

  • partnera dysponującego wykwalifikowaną kadrą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu wspierania podmiotów publicznych w kwestiach dotyczących zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności w zakresie projektowania uniwersalnego i opracowywania standardów dostępności;
  • partnera będącego regionalnym lub ponadregionalnym stowarzyszeniem JST.

Dalsze szczegóły dostępne na stronie MSWiA