Nowe środki na dostępność w kulturze w programie FEnIKS!

Logo FEnIKS

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS). Kategorie projektów, jakie mogą otrzymać wsparcie to:

 • Rozwój infrastruktury kultury(zabytkowej i niezabytkowej):
 • Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ważnym aspektem prowadzonych działań będzie eliminacja barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 400 mln zł będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września 2023 r.

Potencjalni wnioskodawcy to:

 • państwowe instytucje kultury,
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
 • publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego

oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:

 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Programu FEnIKS

Źródło:

Nowe środki na dostępność w kulturze w programie FEnIKS! – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)