Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego: Nowe Projekty na Rzecz Dostępności

Zdjęcie przedstawiające biuro projektowe i osobę pracującą przy projekcie.

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), które miało miejsce w dniach 5-6 czerwca, zapadły kluczowe decyzje dotyczące dofinansowania kolejnych projektów i konkursów. W sumie na realizację nowych inicjatyw przeznaczono imponującą sumę 434 milionów złotych. Celem tych przedsięwzięć jest poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oto przegląd najważniejszych projektów, które otrzymają wsparcie finansowe.

Dostępność Szkolnictwa Wyższego

Jednym z głównych celów jest utworzenie 16 Centrów Wiedzy o Dostępności, które będą działać w ramach podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki. Te centra mają na celu wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego projektu przeznaczono 100 milionów złotych. To kontynuacja działań zapoczątkowanych w 2019 roku, dzięki którym powstały już cztery takie centra w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie.

Dostępność Cyfrowa

Innym ważnym projektem jest stworzenie wirtualnego asystenta, który będzie narzędziem wspierającym twórców rozwiązań cyfrowych. Działając jako zaawansowany chatbot, wirtualny asystent będzie analizował strony internetowe pod kątem zgodności z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Narzędzie to ma pomóc w eliminacji ewentualnych niezgodności. Na ten cel zaplanowano 10,5 miliona złotych.

Systemowa Poprawa Dostępności

Kolejną inicjatywą jest projekt mający na celu budowę i rozwój systemu nadzoru rynku prowadzonego przez organy wskazane w ustawie o dostępności niektórych produktów i usług. Realizatorami projektu będą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Na ten cel przeznaczono 30 milionów złotych.

Zatrudnienie Wspomagane

Jednym z długo oczekiwanych projektów jest wprowadzenie systemowych rozwiązań umożliwiających wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego. Ma to być trwały instrument wspierający aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Na realizację tego projektu przeznaczono 60,5 miliona złotych.

Lepsza Komunikacja

Powstać ma nowoczesne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Centrum to ma zapewniać możliwość komunikowania się i uzyskiwania informacji za pomocą alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (AAC) oraz polskiego języka migowego i innych. Na ten cel zaplanowano 220 milionów złotych.

Innowacje Społeczne

Innym projektem, mającym na celu poprawę dostępności, jest inicjatywa dotycząca opieki stomatologicznej dla uczniów ze szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności. Na ten projekt przeznaczono 6 milionów złotych.

Wsparcie Systemu Edukacji i Ochrony Zdrowia

Dodatkowo przyjęto szereg projektów wspierających system edukacji, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, oraz ochrony zdrowia, w szczególności poradnie zdrowia psychicznego i rozwój opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki tym inicjatywom osoby ze szczególnymi potrzebami mogą liczyć na lepszą jakość usług publicznych oraz większą profesjonalizację kadr systemów wspierających ich funkcjonowanie społeczne i edukacyjne.

Te nowo zatwierdzone projekty i konkursy są krokiem milowym w kierunku bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy, niezależnie od swoich potrzeb, będzie miał równe szanse na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym.

Źródło:

Kolejne projekty dla dostępności z Funduszy Europejskich – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)