Samorząd dostępny dla wszystkich

Kolaż zdjęciowy stworzony z fotografii osoby na wózku inwalidzkim, ksiązki brajlowskiej oraz urządzeń multimedialnych

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego (JST), które otrzymały granty w ramach projektu „Dostępny Samorząd”. Celem projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062).

 

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie następujących kosztów:

 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
 • zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),
 • obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku,
 • koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

 

Polska Fundacja Ekonomii Społecznej to zespół ekspertów z doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia rozwiązań zwiększających dostępność produktów, usług oraz przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Oferujemy Państwu:

 • Dostosowanie budynków Samorządu (likwidowanie barier architektonicznych)
 • Dostosowanie rodzaju i formy komunikatów (likwidowanie barier informacyjno-komunikacyjnych)
 • Realizację szkoleń dla pracowników z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 • Przeprowadzenie audytów dostępności
 • Wsparcie merytoryczne w formie indywidualnych konsultacji
 • Instalację urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych

 

Infografika przedstawiająca ofertę Polskiej Fundacji Ekonomii Społecznej - audyty dostępności, szkolenia dla pracowników, wsparcie merytoryczne i dostosowanie budynków
Infografika przedstawiająca ofertę Polskiej Fundacji Ekonomii Społecznej – audyty dostępności, szkolenia dla pracowników, wsparcie merytoryczne i dostosowanie budynków

Zapraszamy do kontaktu!

Polska Fundacja Ekonomii Społecznej