Kultura dostępna dla wszystkich

Kolaż zdjęciowy z widokiem instytucji kultury (muzeum, teatr, biblioteka)

Zapraszamy instytucje kultury, które otrzymały granty w projekcie „Kultura bez barier” do współpracy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zapewnienie dostępności do ich oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Jego celem jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Efektem projektu będzie przygotowanie usystematyzowanego zestawu praktycznych rozwiązań – modelu udostępnienia działalności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością. Model zostanie przetestowany poprzez wyłonienie w trybie konkursowym instytucji kultury – beneficjentów grantów – które w sposób usystematyzowany przygotują dostępne wydarzenie kulturalne i zbudują sieć kontaktów zarówno pomiędzy sobą, jak i z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększą własne kompetencje w obszarze dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Po weryfikacji model zostanie przekazany do stosowania przez różnorodne instytucje sektora kultury wraz z opisami dobrych praktyk, praktycznymi wskazówkami służącymi jego wdrożeniu oraz rekomendacjami dotyczącymi warunków niezbędnych do jego długotrwałego stosowania.

Zespół Polskiej Fundacji Ekonomii Społecznej stanowią eksperci z doświadczeniem i wiedzą w tworzeniu rozwiązań zwiększających dostępność produktów, usług oraz przestrzeni.

 

Oferujemy Państwu:

  • Dostosowanie budynków Instytucji kultury (likwidowanie barier architektonicznych)
  • Dostosowanie rodzaju i formy komunikatów (likwidowanie barier informacyjno-komunikacyjnych)
  • Realizację szkoleń dla pracowników z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
  • Przeprowadzenie audytów dostępności
  • Wsparcie merytoryczne w formie indywidualnych konsultacji
  • Zwiększenie dostępności działań kulturalnych prowadzonych przez Instytucję
  • Instalację urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych

 

Infografika przedstawiająca ofertę Polskiej Fundacji Ekonomii Społecznej - audyty dostępności, szkolenia dla pracowników, wsparcie merytoryczne i dostosowanie budynków
Infografika przedstawiająca ofertę Polskiej Fundacji Ekonomii Społecznej – audyty dostępności, szkolenia dla pracowników, wsparcie merytoryczne i dostosowanie budynków

 

Zapraszamy do kontaktu!

Polska Fundacja Ekonomii Społecznej