Dostępne projektowanie to korzyść dla wszystkich!


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało seminarium poświęcone wejściu w życie Europejskiego Aktu o Dostępności (European Accessibility Act – EAA). Ustawa, która przeniesie przepisy dyrektywy UE do prawa polskiego, zacznie obowiązywać w czerwcu 2025 roku. Dzięki tej regulacji wiele usług i produktów codziennego użytku będzie dostępnych dla wszystkich.

Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin – nie tylko w obszarze dostępności, ale także ESG, zrównoważonego rozwoju, edukacji czy technologii cyfrowych.

Debata dotyczyła roli dostępnego biznesu, który jest otwarty na każdego człowieka, wszystkich konsumentów, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami. Wśród uczestników seminarium dominował pogląd, że dostępność jest nieodłącznym elementem strategii biznesowych. Bez zaangażowania i wsparcia biznesu nie możemy mówić o pełnej dostępności naszego otoczenia.

Podczas wydarzenia dowiedzieliśmy się, jak firmy już przygotowują się do Europejskiego Aktu o Dostępności. Jak włączają dostępność w swoje strategie biznesowe. Z jakimi mierzą się wyzwaniami już teraz, a co widzą w przyszłości.

Podnoszenie świadomości i budowanie wrażliwości społecznej ma decydujące znaczenie w rozwoju dostępności. Wiąże się to z korzyściami rynkowymi wynikającymi z włączenia dostępności do polityk publicznych i strategii biznesu. Dostępność i inne włączające rozwiązania technologiczne i organizacyjne są motorem kreatywności i innowacji oraz stanowią o przewagach konkurencyjnych w różnorodnym świecie konsumentów.

W trakcie seminarium wspólnie z przedstawicielami uczelni i biznesu zastanawialiśmy się nad potrzebami rynku w zakresie kształcenia specjalistów. Ustawa wdrażająca EAA stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia inicjatyw edukacyjnych skoncentrowanych na dostępności. Włączając dostępność do akademickich programów nauczania i programów rozwoju zawodowego, rozwijamy kadrę ekspertów wyposażonych w niezbędne narzędzia do promowania i wdrażania dostępności w swoich dziedzinach.

Pokazaliśmy w debacie, że dostępne projektowanie to korzyść dla wszystkich – zarówno użytkowników, jaki i samych firm.

EAA jest pierwszą tego typu regulacją w prawie unijnym, która w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z dostępnością. Stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług zagwarantuje czytelność wymogów dla firm działających na rynku unijnym.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest autorem projektu ustawy, który dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnej dyrektywy. 30 października 2023 r. rząd przyjął projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Nowe rozwiązania dotyczą ściśle określonych produktów i usług, ocenionych jako podstawowe dla swobodnego i jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.  Są to m.in. komputery, smartfony, e-booki, terminale płatnicze w sklepach,  bankomaty, urządzenia do odprawy samoobsługowej, usługi bankowości detalicznej, e-handlu czy też informacji cyfrowej w transporcie pasażerskim.

 

Źródło:

Seminarium „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie” – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)