„Dostępna przestrzeń publiczna” – nowy program dla osób z niepełnosprawnościami

Program „Dostępna przestrzeń publiczna”

Dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów ogłoszonego dzisiaj przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Program zapewni dzieciom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom łatwiejszy dostęp do przestrzeni publicznej. Pozwala na poprawę dostępności działających już placów zabaw oraz na tworzenie nowych, bardziej przyjaznych. Dążymy do tego, aby wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami było adekwatne do indywidualnych potrzeb – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Cztery moduły działania

W tym roku program „Dostępna przestrzeń publiczna” składa się z czterech modułów:

Moduł A – kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych. Planowany budżet modułu to 50,6 mln zł.

Moduł B – dedykowany jest do kościołów lub innych związków wyznaniowych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych. Budżet tej części programu to 12 mln zł.

Moduł C – mogą z niego skorzystaćsamorządy terytorialne lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe pożytku publicznego. Moduł pozwala na tworzenie dostępnych placów zabaw lub poprawę ich dostępności. Łączna wysokość środków w tym module to kwota 10,6 mln zł.

Moduł D – o te środki mogą ubiegać się m.in. placówki lecznicze wymienione w ustawie
o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałowcem Skarbu Państwa. Umożliwia on likwidację barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie kwotę 6,6 mln zł.

W misji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapisane jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym  i społecznym. Kolejnym programem który realizuje to zadanie jest „Dostępna przestrzeń publiczna”. Program startuje już 1 maja, a wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji generator wniosków PFRON. Co ważne, dofinansowanie w poszczególnych modułach wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych – mówi Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

300 mln zł w ramach programu wieloletniego

Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” bardzo dobrze wpisuje się w nowe spojrzenie na politykę społeczną, które zaproponował rząd Prawa i Sprawiedliwości. W ramach programu „Dostępność Plus” znosimy bariery i dostosowujemy przestrzeń publiczną do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Program wspiera takie obszary jak m.in. transport, edukację, służbę zdrowa czy cyfryzację. Wartość inwestycji realizowanych z tego programu do roku 2025 wyniesie 23 mld zł – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” ma charakter wieloletni.Całkowita wysokość środków w latach 2023-2027 wyniesie ok.  300 mln zł. Program realizowany jest przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło:

„Dostępna przestrzeń publiczna” – nowy program dla osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)