3.1 Dostępność szkolnictwa wyższego


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, jako Instytucja Pośrednicząca Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, ogłasza nabór konkurencyjny pt. Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego– w ramach Działania 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższegow Priorytecie 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami – nabór nr FERS.03.01-IP.08-001/23.Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Nabór prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 69. Nabór prowadzony jest jednak jedynie elektronicznie.

Sposób składania wniosków

Elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS

Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS możliwe jest po wejściu na stronę internetową.

Przyjmowanie wniosków trwa od 23 października 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów lub podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, inny niż uczelnia, posiadający uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na realizację projektów, mających na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Strona WWW NCBR

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

150 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Strona WWW NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Strona WWW NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Strona WWW NCBR

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca może wnieść protest do IP w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny projektu, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści Regulaminu wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki naboru można kierować:

Linki

Strona WWW NCBR

 

Źródło:

3.1 Dostępność szkolnictwa wyższego – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)