Otwarty konkurs ofert „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Asystent osoby niepełnosprawnej logo

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( pkt  7 i 8 orzeczenia)
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadań w Programie Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 105 mln zł.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do Ministra za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 13 października 2023 r.

Więcej informacji na stronie niepelnosprawni.gov.pl.

 

Źródło:

Trwa otwarty konkurs ofert w programie resortowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)