Dostępny Samorząd 2.0 – trwała likwidacja barier

Fotografia przedstawiająca życie miejskie

Rozpoczęto realizacje projektu Dostępny Samorząd 2.0, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać granty na zwiększanie poziomu dostępności realizowanych przez siebie usług.

W pierwszej kolejności w projekcie zostaną opracowane i wdrożone standardy dostępności w samorządzie, stanowiące kompendium wiedzy na ten temat w różnych obszarach aktywności danego samorządu. Standardy będą obejmowały szeroki zakres usług świadczonych dla obywateli przez podmioty publiczne. Kolejnym etapem w realizacji projektu będzie możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o grant na poprawę dostępności poprzez zastosowanie usprawnień zgodnych z wyżej wymienionymi standardami. Mogą to być przedsięwzięcia takie jak np.:

  • likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej,
  • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących czy
  • zapewnienie na stronie internetowej JST informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.

Na wypłatę grantów dla 240 podmiotów zaplanowano 100 mln zł (minimalna wysokość grantu: 200 tys. zł; maksymalna wysokość grantu: 400 tys. zł). Mając na uwadze wysokość planowanych grantów, wsparcie jest skierowanie przede wszystkim do małych i średnich samorządów.

 

Źródło:

Dostępny Samorząd 2.0 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)